ഒരുപാട് പേർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ്… ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം!! ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ദോഷമാണ് നിങ്ങളിൽ ഭവിക്കുക. | A Mistake Many People Make.

A Mistake Many People Make : നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിസ്സഹായരാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈശ്വരനെ അടുത്ത് അറിയണം എന്ന് തോന്നുന്ന നേരത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയാറ്. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് തരം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണം എന്ന രീതിയിൽ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി.

   

രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്നു പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഒന്നും പ്രതീഷിക്കാതെ ഭാഗവാന്റെ നാമങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ജപിച്ച് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മോഷപ്രാപ്ത്തി എന്ന് മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് തീർന്ന് ഭഗവാനിൽ പോയി ചേരണം എന്നുള്ള ഒരേയൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രീതി. അധികംപേരും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറ്.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ പല ദേവി ദേവന്മാരെയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുടുംബ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ യാതോരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടിലാത്തത് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലത്തിന്റെ ഇരട്ടി നഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചേരുക.

 

ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വയസ്സായവർ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കി അവർ പൂർവ്വ സംതൃപ്തനാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുടേതിനു ശേഷം മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിൽ പ്രായമായ വ്യക്തി ആഹാരം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നതോ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റാണ്. കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *