ആർത്തവ മാസമുറ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ…

ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകള്‍ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം… ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാതെ പോകുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, വിളക്ക് വൃത്തിയാക്കി കഴുകാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആർത്തവം എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. സ്ത്രീയ്ക്ക് പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്ന വരമാണ് ആർത്തവം.

   

ഇത് ദേവികവും അതേസമയം തന്നെ ജൈകവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പ്രകൃതി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള അവസരം വരദാനമായി നൽകുന്ന ആ പുണ്യ മുഹൂർത്തം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അശ്വതി എന്ന് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അശ്വതികൾ നമ്മുടെ താന്ത്രിക ശാസ്ത്രങ്ങളും ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. അശ്വതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആർത്തവം മാത്രമല്ല.

കുളിക്കാതെ ഒരു ആൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ വിളക്ക് കത്തിക്കുവാനോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അതും ഒരുതരത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അശ്വതിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവരിൽ അശ്വതിയുണ്ട്. ആർത്തവസമിത സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറുവാനോ അതുപോലെതന്നെ വിളക്ക് വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും പാടില്ല എന്നാണ് വാസ്തവം.

 

ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു നിന്ദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ തരം താഴ്ത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെയല്ല. ഒരുപക്ഷേ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹീതയാണ് സ്ത്രീ. ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർത്തവം കഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമോ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. അതുപോലെതന്നെ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ആണെങ്കിലും 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി നൽകരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *