പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ അശ്ലീല ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ടോ… എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടച്ച് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തെറ്റായ ചിന്തകൾ കടന്നുവരുന്നു എന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ ചിന്തകൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കടന്നു വരാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെയും ഒക്കെ വളരെ അധികം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു.

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവാൻ കാരണമാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തെറ്റായ ചിന്തകൾ കടന്നുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെപുരാണങ്ങളിലും, പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൗകികമായ ചിന്തകൾ, ആ ശക്തി, കാമം, ക്രോധം, മോഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിന്റെ അശുദ്ധമായ ഭാഗത്തും ശുദ്ധമായ ഭാഗത് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളും നിറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ചിന്തകളും അശ്ലീല ചിന്തകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തുടരെ തുടരെയുള്ള നാമ ജപങ്ങളാണ്.

 

എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്മകമായിട്ട് ചലിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരെ തുടരുകയുള്ള നാമജപങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *