അറിയാതെപോലും ഈശ്വരനോട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്… വലിയ ദോഷം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. | It Is a Great Harm If You Pray In This Way.

It Is a Great Harm If You Pray In This Way : നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിസ്സഹായരാകുന്ന സമയത്ത്, നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അടുത്ത് അറിയണം എന്ന് തോന്നുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടുതരം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മനസ്സുരുകി ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രീതി.

   

രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് ദോഷപ്രാപ്തി എന്ന് മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് ചേരണം എന്നുള്ള ഒരേയൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സ് തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. പക്ഷേ ചില പ്രാർത്ഥനകൽ ഒരു കാരണവശാലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത് ഉണ്ട്.

ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരട്ടി നഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങളുട ജീവിത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കുഞ്ഞുമക്കൽ വയസ്സായവർ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കി അവർ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുശേഷം മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്യാസം.

 

ഉദാഹരണം ഉദാഹരണത്തിന് പ്രായമായ വ്യക്തി ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിളക്ക് പ്രതിക്കുവാൻ പോകുന്നതോ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് ഒക്കെ വലിയ തെറ്റാണ്. ഒന്നാമതായി പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വയസ്സായവർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *