വീടുകളിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെയും അറിയാതെ പോയല്ലോ ഭഗവാനെ.

നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബ ശാന്തിയും സമാധാനവും കുടുംബാംഗാരോഗ്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ ഇതിനെല്ലാം എതിരായി ഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ദോഷങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

   

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ തെറ്റ് ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദോഷമായിരുന്നാൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും ബാധിക്കുന്നതാണ്.

അതിനാൽ തന്നെ തെക്കോട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ദിശയിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചില വീടുകളിൽ മരുന്ന് കുപ്പികൾ അടുക്കളയിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതും വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു പ്രവർത്തിയാണ്. എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ അടക്കളയിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

ഇത് വാസ്തുപരമായ ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത്തരം മരുന്നു കുപ്പികളുടെയും മരുന്നുകളുടെ സ്ഥാനം അടുക്കളയിൽ അല്ല. അത് യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിന് തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ മരുന്നുകൾ അടച്ചുവെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. അതുപോലെതന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും വീടുകളിൽ പൂജാമുറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പൂജാമുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് വെക്കുന്ന സ്ഥലമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഒരു കാരണവശാലും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ എതിരായി നാം ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കരുത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *