കലണ്ടറുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇത് ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുതേ.

നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഇടക്കലർന്നതായിരുന്നു 2023 എന്ന വർഷം. എന്നാൽ ചിലവർക്ക് ഈ വർഷം വളരെയധികം കോട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ 2023ലെ നഷ്ടങ്ങളെയും ലാഭങ്ങളെയും എല്ലാം മാറി കടന്നുകൊണ്ട് 2024 എന്ന പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും കാലെടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ പ്രത്യാശകളാണ് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഉള്ളത്. ഈ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു വേണ്ടി.

   

പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടി വേണം നാം ഓരോരുത്തരും പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പുതിയ കാലെടുത്തു വയ്ക്കാൻ. ഈ 2024 ലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇനി വിരലുകളിൽ എണ്ണുന്ന ദിനങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഹൈന്ദവ ജലപ്രകാരം മലയാള മാസങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമെങ്കിലും ഈ ജനുവരി ഒന്നിനും പ്രാധാന്യം ഏറെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പത്രത്തിൽ പുതിയ പ്രത്യാശയുടെ പുതിയ ദിനങ്ങൾ.

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ നാമോരോരുത്തരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ചില സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ആയിട്ടുമുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പലരും പലപ്പോഴും വളരെ നിസ്സാരമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ മാത്രം.

മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുതുവർഷത്തിനു മുൻപായി എടുത്തു കളയേണ്ട ഒന്നാണ് പഴയ വർഷങ്ങളിലെ കലണ്ടറുകൾ. ഇത്തരം കലണ്ടറുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എടുത്തു കളയുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.