വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം വീട്ടിൽ അലക്ക് കല്ല് വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം ശരിയല്ല എങ്കിൽ അനേകം ദോഷം തന്നെയാണ് നിങ്ങളിൽ വന്നുചേരുക!! അറിയാതെ പോവല്ലേ.

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അലക്ക് കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. അലക്കല്ല് ഇല്ലാത്ത വീട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങളെയും അഴുക്കനെയും ഇല്ലാതെയാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമായ നമുക്കുള്ള വസ്ത്രം നൽകി നമ്മളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇറക്കിവിടുന്നത് ഈ അലക്ക് കല്ലുകളാണ്.

   

കാലക്രമേണ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ആയി മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന് അകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അലക്കും കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത്. അലക്ക് കല്ല് ആണെങ്കിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും രണ്ടിന്റെയും ഉപയോഗം ഒന്നുതന്നെയാണ്. വസ്തുപരമായിട്ട് എവിടെയാണ് അലക്ക് കല്ലിന്റെ സ്ഥാനം എനാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ എവിടെയാണ് വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നും എവിടെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നും നോക്കാം.

ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനെ പ്രധാനമായിട്ടും 8 ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക്, വടക്ക്. കൂടാതെ തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് കിഴക്ക്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്. ഇത്തരത്തിൽ 8 ദിക്കുകൾ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അലക്കു കല്ല് വരുവാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്ന് ഇടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

 

അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ശുദ്ധവായുവും സൂര്യപ്രകാശവും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന കോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈശാനു കോൺ അഥവാ വടക്ക് കിഴക്ക് മുലയാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് അലക്ക് കല്ല് വരുവാൻ പാടില്ല. ഇശാനുകോൺ വൃത്തിയായിട്ടും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടും സൂക്ഷിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീടിനെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *